PovezaveKontakt

Gimnazija, Uni: FGG

Kinematika: premo gibanje

 1. Ravninsko gibanje telesa opisuje enačba r = (2 m/s2 t2, 1 m/s t). Nariši tirnico telesa v ravnini x-y! Zapiši kako se spreminjata hitrost in pospešek telesa! Izračunaj velikost hitrosti v drugi sekundi!
 2. Avtomobil vozi prvih 30 km s stalno hitrostjo v1 = 72 km/h, drugih 30 km poti pa s stalno hitrostjo v2=20 km/h. Kolikšna je povprečna hitrost avtomobila?

  Povprečna hitrost = celotna pot/ celotni čas = 31.3 km/h

 3. Na sliki je časovni graf hitrosti za gibanje točkastega telesa. Nariši in umeri osi na grafu poti v odvisnosti od časa in pospeška v odvisnosti od časa! Kolikšno pot opravi telo in kolikšna je njegova povprečna hitrost?

  Celotna pot je 175 m, povprečna hitrost 14,6 m/s

 4. Avto vozi s hitrostjo 72 km/h proti prehodu za pešce. Na kolikšni razdalji od prehoda mora začeti zavirati, da se ustavi 4 m pred prehodom? Avto zavira enakomerno s pojemkom 4 m/s2. Koliko časa se bo avto ustavljal?

  Avto mora začeti ustavljati 54 m pred prehodom za pešče.

 5. Dijak začne teči za 60 m oddaljenim avtobusom, ki je ravno speljal in se giblje enakomerno pospešeno s pospeškom 0.1 m/s2. Z najmanj kolikšno hitrostjo mora teči, da še ujame avtobus?

  Teči mora s hitrostjo 3,46 m/s

 6. Telo vržemo navpično navzgor z začetno hitrostjo 30 m/s. Koliko časa se telo dviga? Kolikšno največjo višino doseže? Po kolikšnem času in s kakšno hitrostjo pade na tla?

  Na tla pade po 6 s s hitrostjo 30 m/s

 7. Kamen spustimo z vrha stolpnice. Med tretjim nadstropjem, ki je 8 m nad tlemi, in drugim nadstropjem, ki je 5.5 m nad tlemi, potuje 0.15 s. Kako visoka je stolpnica?

  Stolpnica je visoka 20,7 m

 8. ZFP 2.4 Z balkona na višini 10 m nad tlemi odvržemo kamen z začetno hitrostjo 20 m/s v vodoravni smeri. Kje pade kamen na tla? S kolikšno hitrostjo in pod kakšnim kotom udari ob tla?

  vy koncna = 14,1 m/s, celotna končna hitrost je 24,5 m/s. tgj = v0/vy, sledi j = 35o.

 9. ZFP 2.9 Balon se dviga s stalno hitrostjo 2 m/s. Na višini 50 m vržemo z balona kamen s hitrostjo 2 m/s v vodoravni smeri. Po kolikšnem času in kje pade kamen na tla?

  Najprej izračunamo koliko časa pada na tla = čas dviganja + čas padanja. Čas dviganja je 0,2 s, dvigne se dodatno za 0,2 m. Z višine 50,2 m pade v 3,17 s. Celotni čas padanja je torej 3,37 s. Domet D=v0x tcelotni = 6,74 m.

 10. ZFP 2.12 Od tal odvržemo kamen z začetno hitrostjo 10 m/s pod kotom 45 stopinj glede na vodoravna tla. Kako visoko nad tlemi zadene navpično steno, ki je oddaljena za 3 m? S kolikšno hitrostjo in pod kakšnim kotom udari ob steno?

  v0x = v0y = 7,07 m/s. Steno zadene, ko opravi v smeri x pot 3 m. Torej po 0,42 s. Takrat je na višini h=v0y t g t2/2 =2,09 m. Ob steni je vy = 2,87 m/s, in je kot glede na pravokotnico na steno enak 22,1o.

 11. Kamen spustimo v vodnjak. Po 1.8 s slišimo, da je kamen padel v vodo. Kako globok je vodnjak? Hitrost zvoka je 340 m/s.

  Celotni čas je vsota časa padanja in časa potovanja zvoka od dna vodnjaka na vrh. Dobimo kvadratno enačbo za globino h:
  h2 - 2 (c t + c2/g) h + (ct)2 = 0. S številkami
  h2 - (24344 m) h + 374544 m2 = 0.
  Rešitev \sqrtD = 24313,2 m, h1 = 15,4 m in h2 = 24328,6 m. Drugo, fizikalno nesmisleno, rešitev dobimo, ko enačbo za vsoto časov kvadriramo. Tam je matematično možno, da je (t - h/c) negativno.

 12. Ladji izpljujeta istočasno iz pristanišč, ki sta 30 km narazen in ležita na istem poldnevniku. Ladja iz prvega, severnega, pristanišča pluje točno v smeri jugovzhoda enakomerno s hitrostjo 14 m/s, druga ladja pluje enakomerno v smeri severovzhoda s hitrostjo 30 km/h. Kako daleč sta ladju narazen, ko sta najbližje skupaj? Kje sta takrat ladji?

  Ko se srečata sta: r1 = (17,8 km, 12,2 km) in r2 = (10,6 km, 10,6 km)