PovezaveKontakt

OS, 8. razred, tretji test

Test: Tlak, energija

1. Presek manjšega bata hidravličnega dvigala je S1 = 0,01 m2, večjega pa S2 = 1 m2. Fant pritisne na manjši bat s silo F1 = 100 N.
a) Kolikšen je tlak v olju pod večjim batom? Odgovor ("odkriješ" ga tako, da se z miško postaviš desno od besede Odgovor): Dodatni tlak zaradi sile F1 je p = F1/S1 = 10 000 Pa.
b) Kolikšen je tlak v olju pod večjim batom? (večji, enak, manjši?) Odgovor: Enak. Dodatni tlak, ki ga povzroči fant, se namreč prenese po celi tekočini, ki je v cilindru med batoma.
c) Kolikšna je največja teža avtomobila, ki ga bo fant lahko z dvigalko dvigni? Odgovor: Zaradi dodatnega tlaka pritiska tekočina na drugi bat s silo F2 = p*S2 = 10 000 N. Tolikšna sme biti največ teža avtomobila, ki ga lahko fant dvigne.

2. Izpolni preglednico, ki velja za hidrostatični tlak v posodi z oljem. Zračnega tlaka ne upoštevaj. Gostota olja je 800 kg/m3.
Odgovor: Hidrostatični tlak je p = ρ * g * h = 800 kg/m3 * 10 m/s2 * 0.1 m = 800 Pa. Ostale rezultate preveri v tabeli.

h (m)p (N/m2)
00
0,1800
0,21600
0,32400

3. Leseno kocko z robom 1 dm in gostoto 0,5 kg/dm3 daš v vodo.
a) Izračunaj maso in zapiši težo kocke! Odgovor (računsko): m = ρ * V = 0,5 kg/dm3 * (1 dm)3 = 0,5 kg. Teža kocke je 10 N.
b) Kolikšen vzgon deluje na plavajočo kocko? Kocka na vodi plava. Potopljena je toliko, da je vzgon enak teži kocke. Zato je vzgon enak 5 N.
c) Koko globoko se kocka potopi v vodo? Prej smo ugotovili, da je vzgon enak 5 N. Specifična teža vode je 10 N/dm3. Vzgon je po velikosti enak teži izpodrinjene kapljevine. To je produktu specifične teže (ali gostote krat težni pospešek) kapljevine v katero je telo potopljeno, in prostornini potopljenega dela. Vidimo, da bo vzgon v vodi enak 5 N, če potopimo 0,5 dm3 telesa. To je natanko polovico prostornine naše kocke. Torej se kocka potopi 5 cm.

4. Martin dvigne s pritrjenim škripcem 5 N težko breme 2 m visoko. Vrv vleče s silo 8 N. Uporabi izrek o kinetični in potencialni energiji ter izračunaj spremembo obeh energij!
Odgovor: Izrek o kinetični in potenciali energiji pravi, da je delo vseh sil, ki delujejo na telo (razen teže) enako spremembi kinetične in potencialne energije. V tem primeru na telo (=breme) deluje sila 8 N na poti 2 m. Zato je delo, ki ga opravi ta sila, enako A = 16 J. Telo ima težo 5 N. Ker smo ga dvignili za 2 m, je sprememba potencialne energije enaka Δ Wp 10 J.
Iz izreka o kinetični in potencialni energiji sledi, da je sprememba kinetične energije enaka Δ Wk = A - Δ Wp = 16 J - 10 J = 6 J.

5. Marička lahko dvigne 500 N težko vrečo cementa 2 m visoko s pritrjenim škripcem, z gibljivim škripcem ali brez orodja. Dopolni tabelo.
Gibljivi škripec:

Pritrjeni škripecGibljivi škripecBrez orodja
Teža bremena500 N500 N500 N
Pot bremena2 m2 m2 m
Sila roke500 N250 N500 N
Pot roke2 m4 m2 m
Opravljeno delo1000 J1000 J1000 J

6. Opiši "zlato" pravilo dela z orodji.
Odgovor: "Zlato" pravilo dela z orodji (orodja poganja le človek s svojimi mišicami) pravi, da nam orodja delo le olajšajo, a ga NE ZMANJŠAJO! Npr.: če nismo dovolj močni, da bi dvignili 500 N težko vrečo kakor Marička v prejšnji nalogi, si lahko pomagamo z gibljivim škripcem. Vlekli bomo z manjšo silo, a na dvakrat daljši poti.

7. Dopolni:
Potencialna energija telesa je odvinsa od njegove višine in teže
Kinetična energija telesa je odvisna od njegove hitrosti in mase .