PovezaveKontakt

OS, 8. razred, prvi test

Test: Fizikalne količine, sile

1. Dopolni tabelo (odgovor se pokaže, če se z miško postaviš na ustrezno mesto v tabeli)

KoličinaoznakaOsnovna
enota
sila
F
N
dolžina
s
m
čas
t
s
masa
m
kg
hitrost
v
m/s

2. Kako imenujemo silo, s katero zemlja privlači telesa na svojem površju in v okolici?

3a. Kaj je osnovna enota za maso? Odgovor: kilogram
3b. Enota za silo je Newton. Kolikšna sila je to? Odgovor: To je približno tolikšna sila, kot je sila s katero zemlja privlači 100 gramsko utež. Šele pozneje se naučimo, da je to sila, ki telo z maso 1 kg pospeši s pospeškom 1 m/s2.
3c. Naštej, katere sile delujejo na daljavo! Odgovor: Privlačna sila zemlje (gravitacijska), sila med magneti in med električnimi naboji (zadnjima pravimo na kratko elektromagnetna sila)
3d. Naštej, katere spremembe povzročijo sile! Odgovor: Telesu, na katero delujejo, lahko spremenijo hitrost, smer gibanja ali obliko.
3e. Kaj pravi zakon o ravnovesju sil in kako se imenuje? Odgovor: Zakon o ravnovesju sil se imenuje I. Newtonov zakon in pravi: Če je vsota vseh sil na telo enaka nič, telo miruje ali se giblje premo enakomerno.

4. Na mizi so 30 N težka plestenka Radenske, 10 N težak hlebec kruha in 20 N težka skleda. Nariši teže živil in sile mize. Izberi ustrezno merilo.
Odgovor je na spodnji sliki. Za merilo npr. imberemo, da je 1 cm na sliki 10 N. Potem so puščice za sile dolge 1, 2 in 3 cm. S črno puščico so narisane teže teles, z rdečo puščico pa ustrezne sile mize.

5. Dopolni!
0,05 km = 50 m = 500 dm = 5000 cm = 50000 mm.
1 teden = 7 dni = 168 h = 10080 min.
2500 mg = 2,5 g.

6. Nariši in označi graf, ki je značilen za Hookov zakon, kot veli tabela.

raztezek [cm]sila [N]
0
0
2
5
4
10

Odgovor: Graf spodaj.

6.b Kaj pravi Hookov zakon?
Odgovor: Hookov zakon pravi, da sta sila in raztezek (ali skrček) telesa sorazmerna.

7.a Kaj moramo vedeti o neki sili, da lahko trdimo, da poznamo vse o tej sili?
Odgovor: Poznati moramo: velikost, smer in prijemališče sile.

7.b Ali se privlačna sila zemlje lehko spreminja? Če meniš da se, opiši kdaj?
Odgovor: Privlačna sila zemlje se spreminja. Ko se oddaljujemo od zemlje, se manjša.