PovezaveKontakt

OS, 9. razred, Test

Test: Energija, o vesolju

1. Dopolni

a) Voziček se giblje enakomerno pospešeno. Če rezultanto sil na voziček 2-krat, 3-krat povečamo, se bo _______________ 2-krat, 3-krat povečal.

b) Sila 1 N povzroči, da se telo z maso 2 kg giblje s pospeškom ____________________.

c) Kinetična energija telesa je odvisna od _______________________

č) Če se plezalec povzpne na višino, ki je 2-krat, 3-krat višja od vznožja, se mu _______________________ energija __________________ poveča.

d) Opeka pade s strehe. Tik pred udarcem ob tla ima 100 J kinetične energije. Na strehi je imela ________ _______________ energije.

2. Kolesar se spusti po klancu s pospeškom 6 m/s2. Njegova masa s kolesom je 90 kg. Kolikšna je rezultanta sil nanj?

3. Rudarski voziček ima maso 200 kg. Rudar ga potiska tako, da se giblje s hitrostjo 1,4 m/s.
a) Kolikšna je kinetična energija vozička? Odgovor: Wk = m*v2/2 = 196 J.
b) Najmanj koliko dela opravi rudar? Odgovor: Nerodno postavljeno vprašanje. Verjetno je mišljeno, "koliko dela je opravil rudar med porivanjem vozička, da je ta iz mirovanja (hitrost je 0) dosegel hitrost 1,4 m/s". Potem: Delo A, ki ga je opravil rudar, je enako spremembi kinetične energije vozička. Ker je na koncu pri hitrosti 1,4 m/s kinetična energija 196 J in na začetku (mirovanje) enaka 0, je njena sprememba in zato delo rudarja 196 J.
c) S kolikšno silo rudar ustavi voziček na razdalji 1 m? Odgovor: Pri ustavljanju mora rudar na vozičku opraviti toliko dela, da vozičku zmanjša kinetično energijo za 196 J. Ker je delo sile A = F*s, sledi iz 196 J = F* 1 m rezultat F = 196 N.

4. Obiralka dvigne košaro češenj najprej za 1,2 m, nato pa še za 0,6 m, da si jo naloži na glavo. Košara tehta 25 kg.
a) Kolikšna je sprememba potecialne energije v prvem delu dviga in kolikšna v drugem?
Odgovor: V prvem delu se potencialna energija košare poveča za ΔWp1 = m*g*Δh1 = 300 J. V drugem delu dviganja se potencialna energija poveča še za ΔWp2 = 150 J.
b) Za koliko se košari zmanjša potencialna energija, ko jo obiralka odloži na tla?
Odgovor: Ko je obiralka DVIGNILA košaro s tal na glavo, se je košari povečala potencialna energija za ΔWp1 + ΔWp2 = 450 J. Zato se košari potem, ko jo obiralka SPUSTI na tla, energija ZMANJŠA za 450 J. Ker se enrgija košari zmanjša, zapišamo ustrezno spremembo energije kot negativno, torej: ΔW'p = -450 J

5. V vsakem dogodku je podčrtano opazovano telo. Poveži ga z ustrezno energijsko enačbo!

a) Igralec golfa udari žogico, da se odkotali proti jamici. 1. Q = ΔWn
b) Voda v bazenu se je ohladila. 2. A = ΔWk + ΔWp
c) Dvigalo odpelje iz pritličja v drugo nadstropje. 3. A = ΔWk
4. A = ΔWp

Odgovori: Palica deluje s silo na žogico. Delo te sile je enako spremembi kinetična energije. Zato povežemo a) in 3. Voda se je ohladila, ker je oddala toploto. Zmanjšala se ji je notranja energija. Povežemo b) in 1. Na dvigalo je delovala sila verige, ki je dvignila dvigalo. Dvigalo miruje v pritličju in miruje, ko s eustavi v drugem nadstropju. Zato se kinetična energija dvigala ni spremenila. Povežemo c) in 4.

6. Katere podatke moraš poznati, da lahko izračunaš gravitacijsko silo, npr. med Zemljo in Luno? Zapiši tudi enačbo za gravitacijsko silo! Kaj je gravitacijska konstanta?
Odgovori: Enačba za gravitacijsko silo: Fg = G*m1*m2/r2. Da lahko izračunamo gravitacijsko silo med dvema telesoma, moramo poznati gravitacijsko konstanto G, masi teles m1 in m2, ter razdaljo med telesoma r. Gravitacijska konstanta G nam pove s kolikšno silo se privlačita telesi z masama 1 kg na razdalji 1 m.

7. a) Kaj je Andromedina meglica? Odgovor: Andromedina meglica je galaksija, ki jo lahko v jasni noči vidimo tudi s prostim očesom.
b) Naštej planete v našem osončju! Odgovor: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.
c) Kaj so meteorji in kaj meteoriti? Odgovora: Meteor je majhno nebesno telo, ki prileti iz vesolja v ozračje. V ozračju se segreje in nastane kratkotrajni svetlobni pojav. Večina meteorjev v ozračju zgori. Meteoriti pa so tisti meteorji, ki "preživijo" gorenje v ozračju in padejo na površino Zemlje.