PovezaveKontakt

Gimnazija, 1. letnik, Test

Test: Fizikalne količine, sile (prvi test v prvem letniku gimnazije)

1. Navedi tri osnovne količine

2. Pretvori v osnovne enote in zapiši v znanstvenem zapisu:
a) 26,5.10-3 mm2 =


b) 0,0154 μm =
c) 32,50 g/cm3 =

3. Šest dijakov meri čas v katerem sošolec preteče označeno razdaljo. Izmerjeni časi so: 24,55 s, 24,02 s, 24,88 s, 24,54 s, 24,60 s, 24,29 s. Kolikšen je povprečni čas teka? Čas zapiši z absolutno in relativno napako.

4. Dolžina kosa pločevine je 3,003 m, širina pa 2,15 cm. Kolikšna je ploščina tega kosa?

5.a Zapiši izrek o ravnovesju sil.

5.b Na stropu visita telesi kot kaže skica. Teža zgornjega je 20 N, spodnjega pa 30 N. Katera telesa delujejo s silami na zgornje telo?

5.c Nariši vse sile na zgornje telo!

    Odgovor: Sile so narisane z modro barvo na skici.

5.d Katera sila je po 3. Newtonovem zakonu nasprotno enaka teži spodnjega telesa?

5.e S kolikšno silo bi morali dodatno potegniti navzdol spodnje telo, da bi vrvica 2 delovala na zgornje telo s silo 30 N?

6. Na vzmet, ki je neraztegnjena dolga 18 cm, obesimo utež s težo 2,0 N. Vzmet se pri tem raztegne na 21 cm.
a) Kolikšen je koeficient te vzmeti?


b) Kolikšna je dolžina vzmeti, če nanjo obesimo utež s težo 4,0 N?
c) Skiciraj graf sile v odvisnosti od raztezka za to vzmet. Na grafu dodaj še premico za tršo vzmet (jasno označi katera je trša).

7. Prvo telo na skici ima težo 100 N, drugo pa 20 N. Kot, ki ga vrvica oklepa s stropom, je 40o. Sistem miruje, prvo telo je na hrapavi podlagi.
a) Nariši vse sile na vozel v točki A!
b) S kolikšno silo je napeta vrvica a? Nariši ustrezen trikotnik sil.

c) Nariši vse sile na telo 1, ki miruje na hrapavi podlagi. V desno ga vleče vrvica a.

d) Kolikšna je sila lepenja med telesom 1 in podlago?

e) Najmanj kolikšen mora biti koeficient lepenja med prvim telesom in podlago, da telo ne zdrsne?

8. Telesi sta povezani z vrvico, ki je napeljana preko škripca, kot kaže skica. Teža vsakega telesa je 20 N. S kolikšno silo je napeta vrvica?